ចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃមួយអង្គ ក្រោយរកឃើញថា បា ន រំ លោ ភ សេ ព ស ន្ថ វៈលើព្រះសង្ឃ ១២អង្គ នៅខេត្តកំពង់ចាម កាលពី ៦ឆ្នាំមុន - ThmeyLoad

ចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃមួយអង្គ ក្រោយរកឃើញថា បា ន រំ លោ ភ សេ ព ស ន្ថ វៈលើព្រះសង្ឃ ១២អង្គ នៅខេត្តកំពង់ចាម កាលពី ៦ឆ្នាំមុន

កំពង់ចាម៖ កាលពី៦ឆ្នាំមុន មានករណី ព្រះសង្ឃ រំ លោ ភ សេ ព ស ន្ថ វៈ លើ ព្រះសង្ឃចំនួន ១២អង្គ ដែលមានអាយុពី ៨ទៅ១៦ឆ្នាំ នៅឯវត្ត មួយ នៅខេត្តកំពង់ចាម ពោលគឺនៅឆ្នាំ២០១៤ នេះបើយោងតាមការឱ្យដឹងពីអង្គភាពកា រពារកុមា រ(CPU) នៅថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដែលអង្គភាពនេះ បានធ្វើការស៊ើបអង្កេត លើករណីនោះ។

CPU បានឱ្យដឹងថា នៅខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៤ ខ្លួនបានសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចាប់ផ្តើមក្រុមការងារ ដែលមានឈ្មោះថា “ម៉ាយឡែន” ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោ ទប្រកា ន់ ពី ប ទ រំ លោ ភ សេ ព ស ន្ថ វៈ ជាច្រើនដង លើ ព្រះសង្ឃ ១២អង្គ ដែលមានអាយុពី ៨ ទៅ១៦ឆ្នាំ។ មុនពេលការស៊ើបអង្កេ ត ចាប់ផ្តើម ព្រះសង្ឃដែលបាន ផ្សឹក ហើយ បានភៀសខ្លួនចេញពីខេត្តកំពង់ចាម។

បន្ទាប់ពីគាត់បានភៀសខ្លួនហើយ បានប្តូរឈ្មោះរបស់គាត់ និងបានបន្តបួសជាព្រះសង្ឃនៅប្រទេសថៃ និងប្រទេសកម្ពុជា។

ចំពោះករណីនេះ CPU និងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាម មិនដែលបោះប ង់ការស៊ើបអង្កេតនោះទេ។ បច្ចុប្បន្នជ ន ល្មើស ត្រូវបានចោទ ប្រកា ន់ ពីបទ រំ លោ ភ សេ ព ស ន្ថ វៈ ជាច្រើន ដង ហើយ កំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន៕