ព័ត៌មានអន្តរជាតិ Archives - ThmeyLoad

ទីបំផុត បុរសដែលជិះកង់ជាអ្នកដឹកជញ្ចូនម្ហូបអាហារ ត្រូវបានជួបបុរសចិត្តធម៌ម្នាក់ ដោយបានទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងជាការលើកទឹកចិត្ត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មហាជនជាច្រើនតាមអ៊ិនធើណេត បានសម្តែងការអាណិត និងរំជួលចិត្ត ក្រោយឃើញ ការចែករំលែកតៗគ្នា នូវរូប ក្មេងប្រុសម្នាក់ ដោយម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះ Mohamad Zaidan Abdul Rahim គាត់បាននិយាយថា នេះជាជីវិតក្មេងប្រុសពិត អាយុ 19 ឆ្នាំ នៅថ្ងៃ Lockdown ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានប្រើប្រាស់កង់ជាមធ្យោបាយខំដឹកជញ្ចូនអីវ៉ាន់អោយភ្ញៀវយ៉ាងនឿយហត់ ដើម្បីយកប្រាក់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯង…

View More ទីបំផុត បុរសដែលជិះកង់ជាអ្នកដឹកជញ្ចូនម្ហូបអាហារ ត្រូវបានជួបបុរសចិត្តធម៌ម្នាក់ ដោយបានទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងជាការលើកទឹកចិត្ត…

លោក Bill Gates ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ Microsoft បានប្រកាសលែងលះគ្នាជាមួយភរិយា បន្ទាប់ពីរៀបការជាមួយគ្នា ២៧ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានការភ្ញាក់ផ្អើល ក្រោយលោក Bill Gates ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ Microsoft បានប្រកាសលើTwitter ថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកត្រូវបានបញ្ចប់ ក្រោយរួមរស់ជាមួយភរិយា បាន២៧ឆ្នាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភរិយារបស់ឈ្មោះថា Melinda Gates អាយុ ៥៦ ឆ្នាំ គឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងផលិតផលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ ទោះអ្នកទាំងពីរ លែងលះគ្នាក៏ដោយ ប៉ុន្តែការងារមួយចំនួន…

View More លោក Bill Gates ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ Microsoft បានប្រកាសលែងលះគ្នាជាមួយភរិយា បន្ទាប់ពីរៀបការជាមួយគ្នា ២៧ឆ្នាំ